PODMÍNKY VEDOUCÍHO KATEDRY

(pro přednášky, cvičení a zkoušky zajišťované K126)

  • Každý vyučující na první hodině sdělí studentům podmínky ke zdárnému absolvování daného předmětu.
  • Na základě Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7, odstavce 5, je účast na přednáškách doporučená. Vyučující je oprávněn dávat na přednáškách kontrolní testy, jejichž výsledky mohou být zohledněny při závěrečné klasifikaci předmětu.
  • V rámci cvičení mají studenti povoleny 2 neomluvené neúčasti, pokud cvičící nestanoví jinak. Překročení povolené absence je důvodem k neudělení zápočtu. Větší rozsah nepřítomnosti musí odsouhlasit cvičící příslušného předmětu na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.
  • Pokud patří mezi podmínky zakončení cvičení vypracování elaborátu, je povinností vyučujícího stanovit na začátku semestru přesný obsah, rozsah a termín odevzdání práce. Neodevzdání práce v předepsaném obsahu, rozsahu a termínu je důvodem k neudělení zápočtu. Studentovi nelze uznat práci zpracovanou v průběhu jeho předchozího studia, a to ani její část. Při každém novém zapsání předmětu je vyučující povinen zadat studentovi práci novou.
  • Student, který se na zkouškový termín zapíše a na zkoušku se nedostaví, aniž by se omluvil, je klasifikován F – nedostatečně.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Program Management a ekonomika ve stavebnictví 

Studijní plány

Odborná praxe

Formulář o vykonání odborné praxe 

předměty vyučované katedrou:

MAGISTERKÉ STUDIUM

Informace k přijetí na navazující magisterské obory

Informace o oborech 

Obor Projektový management a inženýring

Studijní plány

Otázky SZZ

Obor Stavební management

Určen pro absolventy bakalářských neekonomických oborů.

Studijní plány

Otázky SZZ

předměty vyučované katedrou:

DOKTORSKÉ STUDIUM

Informace k přijetí do doktorského studia

Informace 

předměty vyučované katedrou: