K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126BIMS – BIM – Informační modelování staveb

Anotace:

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti managementu informací o stavbách (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebnictví. Studenti budou seznámen s datovými formáty, datovými standardy, problematikou duševního vlastnictví, prací s digitalizovanými dokumenty, rastrovou a vektorovou grafikou, otevřenými zdroji dat v ČR, ICT a podnikovými systémy, informačními systémy pro stavebnictví ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování

Časový program přednášek a cvičení:

Přednášky v pořadí: Úvod od digitalizace a BIM; Požadavky na data; Digitalizace ve stavebnictví; Datové formáty; Datové standardy; Přesnosti objektů a elementů; Datový standard – infrastrukturní stavby; Počítačová grafika; Vektorová a rastrová grafika; Zdroje dat v ČR; Duševní vlastnictví; Projektové řízení a objektové databáze

Cvičení v pořadí: Seznámení se softwarovým prostředím; Import podkladů a základy modelování svislých konstrukcí; Vodorovné konstrukce 1 – základová deska. Základové pasy a patky; Svislé konstrukce 2. Okna. Dveře; Vodorovné konstrukce 2. Podlahy. Místnosti, vykazování; Specifika modelování vrstvených konstrukcí; Schodiště a rampy; Překlady. Zařizovací předměty. Vnitřní vybavení; Tvorba pohledů. Model budovy jako objem. LOP; Tvorba výkresové dokumentace, export modelu; Tvorba terénu, katastr; Parametry projektu. Formát IFC-základní informace. Export modelu do IFC.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Účast na přednáškách a cvičeních. Kontrola zvládané látky vyučujícími na cvičeních.

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram přednášek a cvičení dle určených témat vyučujícími ve cvičeních a na přednáškách. Průběžná kontrola docházky prostřednictvím vyučujících na cvičení.

Distanční forma výuky:

Formou online schůzek v MS Teams dle rozvrhu.

Harmonogram přednášek a cvičení dle určených témat vyučujícími ve cvičeních a na přednáškách. Průběžná kontrola docházky prostřednictvím vyučujících na cvičení.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Test na přednášce
  • Závěrečný test na cvičení

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

Předmět je zakončen udělením zápočtu.

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Koncepce zavádění metody BIM v České republice – schválena Vládou ČR usnesním č. 682 ze dne 25. září 2017
  • EU BIM Task Group; Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector; The European Union; 2019
  • J. Žák, I. Vykydal; Přínosy metody BIM během životního cyklu staveb a význam metody BIM z pohledu organizace a řízení staveb; Státní fond dopravní infrastruktury; 2019.
  • L. Klee, J. Žák, K. Nováková; Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Prozatímní verze (září 2019); Státní fond dopravní infrastruktury; 2019.
  • J. Žák a kol.; Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard Státní fond dopravní infrastruktury; 2021
  • Metodiky České agentury pro standardizaci (dostupné zde: https://www.koncepcebim.cz/koncepce)
  • Metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury (dostupné zde: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/ )
Vyučující: