K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126FAMG – Facility management

Anotace:

Facility management je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Zahrnuje jednak provoz a správu budov, ale také činnosti zaměřené na podporu procesů v organizaci a vlastních pracovníků. Seznámíte se s normou ČSN EN 15221-1 Facility management a normou ISO 41001 – Facility management. Podrobně se podíváme na problematiku zajištění FM – smlouvy, forma zajištění (outsourcing, in-house). V rámci cvičení budete mít možnost pracovat v CAFM sytému Archibus v kontextu BIM.

Časový program přednášek a cvičení:

[1 – 5] Úvod, činnosti ve firmě, outsourcing, KPI, Balanced Score Card. [6] Prezentace studentů. [7] Exkurze. [8-13]  Archibus – BIM, Archibus – space management, Archibus – stěhování, Archibus – vyžádaná údržba, Archibus – servis desk.

Účast na cvičeních je povinná (max. 2 neomluvené absence).

Účast na přednáškách je nepovinná, ale pravidelná účast bude promítnuta do bodového hodnocení celkového hodnocení.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Prezentace na zvolené téma, vypracování zadaných úloh v rámci cvičení.

Distanční forma výuky:

Prezentace na zvolené téma, vypracování zadaných úloh v rámci cvičení v prostředí MS Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

Pro získání zápočtu je potřeba vypracovat úlohy zadaných na cvičení a absolvovat prezentaci na zvolené téma. Zkouška je realizována písemným testem, kde musí být dosaženo min. 60% z možných bodů.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

95%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Štrup, O.: Základy facility managementu. Vydavatelství: Professional Publishing, 2014. ISBN: 9788074311437.
  • Kuda, F., Beránková, E. a Soukup, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 978-80-905257-0-2.
  • Vyskočil, V.K., Kuda, F. a kol.: Management podpůrných procesů – Facility management (Druhé vydání). Vydavatelství: Professional Publishing, 2011. ISBN: 9788074310461
Vyučující: