K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126PRSP – Projekt z přípravy a řízení staveb

Anotace:

Komplexní projekt z oblasti nabídkové a předvýrobní přípravy a simulace realizace projektu na základě individuálního zadaní pro jednotlivé studenty. Zpracování hlavních dokumentů nabídkové a předvýrobní přípravy dodavatele na konkrétní projektovou dokumentaci stavby, se SW podporou. Součástí projektu je např. návrh zařízení staveniště, zpracování časového plánu realizace stavby a vyhodnocení nákladů, zdrojů a termínů ve vztahu k podmínkám smlouvy o dílo a smluvního rozpočtu, dále ukázka vedení stavebního deníku, předání stavby investorovi a konečná faktura.

Časový program přednášek a cvičení:

[1 – 5] Informace o předmětu, výklad jednotlivých dílčích úkolů (subdodávky, smlouva o dílo, zařízení staveniště, časový plán, simulace vedení stavebního deníku, předání stavby, konečná faktura) [6 – 13] Zpracování dílčích dokumentů nabídkové přípravy dodavatele – samostatná práce s průběžnými konzultacemi na cvičeních.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola formou individuálních konzultací dílčích úkolů v termínech cvičení.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola formou individuálních konzultací dílčích úkolů v termínech cvičení na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • povinná účast na společných cvičeních 1 – 5,
  • průběžné konzultace dílčích úkolů,
  • kompletní odevzdání celého projektu do konce semestru .

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Seznam požadovaných návazností:

Před ukončením předmětu musí být uzavřeny předměty: 126PKAN, 126PRS

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Reálná projektová dokumentace stavby, položkový rozpočet z předmětu 126PKAN, stavební firma z předmětu 126MF01
  • TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7
  • HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9
  • SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
  • KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M.: Řízení projektů v Microsoft Project 2010, Brno: Computer Press, 2010. 258 s. ISBN 978-80-251-3266-1
Vyučující: