K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126KANR – Kalkulace a nabídky R

Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Časový program přednášek a cvičení:

Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů – konstrukce, objekt, stavba, LCC.

Propočet celkových nákladů stavby, struktura, oceňovací podklady, příklady.

Výkaz výměr, soupis prací, podrobný položkový rozpočet –  zásady tvorby, oceňovací podklady, pomůcky, příklady.

Individuální kalkulace – kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, normativní podklady.

Normování výkonu strojů. Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje – dynamická a normativní metoda, příklady, podklady ČR a zahraničí

Spotřeba času, materiálu. Normování spotřeby času, materiálu.  Odměňování práce – mzda v právních předpisech, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Kalkulační metody a techniky (kalk. dělením, přirážková, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace. 

BIM a rozpočtování staveb.

Zadávací dokumentace, nabídková cena, cena ve smlouvě.

Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, energ. audit, atd. Podklady, příklady.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC). Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady, příklady.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Výuka bude probíhat prezenční formou podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob odevzdávání i domluva konzultací bude realizována prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení:

Propočet celkových nákladů stavby, struktura nákladů, oceňovací podklady, obestavěný prostor a jeho  výpočet.

Základy rozpočtování, metodika, výpočet výkazu výměr, výuka v programu Eurocalc na konkrétním příkladu drobné stavby

Importy různých formátů do Eurocalcu a rozšířená práce s programem.

Kalkulační techniky, příklady na individuální kalkulaci, dynamickou kalkulaci, normativní kalkulaci a kalkulaci mezd.

Simulace nabídkového řízení na stavbu, import soupisu prací, kontrola výkazu výměr, zjištění subdodávek, ocenění položek, výpočet režií, kalkulace nákladů na umístění stavby.

Seznámení s MS Projectem, tvorba harmonogramu na hrubou stavbu.

Simulace hlídání nákladů v rámci realizace stavby, tvorba soupisu skutečně provedených prací, zápis do stavebního deníku, zaznamenávání změn nákladů v průběhu realizace, fakturace, tvorba operativního plánu.

Distanční forma výuky:

Výuka bude probíhat v MS Teams podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob odevzdávání i domluva konzultací bude realizována též prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení je stejný jako v prezenční výuce.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • odevzdání jednotlivých zadání v termínu určeném v MS Teams,
  • splnění zápočtového testu,
  • povinná a aktivní účast na výuce,

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I.: Oceňování staveb, FSv ČVUT, 2020

Schneiderová Heralová, R.; Vitásek, S.; Strnad, M.; Střelcová, I.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, FSv ČVUT, 2017

Schneiderová Heralová, R., Brožová, L., Vitásek, S.: Ekonomika výstavbových projektů, FSv ČVUT, 2018

Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition

Whyte, A. Integrated design and cost management for civil engineers, Boca Raton: CRC Press/Taylor, 2015

Vyučující: