K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YEMB – Energetický management budov

Anotace:

Předmět energetický management budov se zabývá oblastmi energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti.

V úvodu jsou představeny problematika udržitelného rozvoje v souvislosti s využíváním – produkcí i spotřebou – energie a legislativa v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a udržitelného rozvoje budov.

Předmět se dále zabývá energetickou účinností v návaznosti na dokumenty hodnotící energetickou náročnost budov (energetický audit, energetický posudek a PENB – průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, metodami LCA (Live Cycle Assessment) a LCC (Life Cycle Cost) z hlediska návrhu energeticky úsporného řešení budovy.

V rámci předmětu jsou diskutována aktuální témata z oblasti energetické účinnosti a ochrany klimatu, kam spadají například Energetická společenství nebo Energeticky plusové čtvrti. Přestaveny jsou také vybrané národní a mezinárodní projekty zabývající se tematikou energetické účinnosti.

Časový program přednášek a cvičení:

Osnova přednášek

[1] Informace o předmětu, Energie ve světě [2] Energie a budovy [3] EA a PENB [4] Udržitelný rozvoj [5] Energetický management budov [6] Ekonomika energetické náročnosti [7] Příklady ekonomiky [8] Energetické posudky [9] EPC a EC [10] nZEB [11] Programy podpory [12] Exkurze [13] Energetické komunity

Osnova cvičení

[1] Informace o předmětu, požadavky ke cvičením, Energetický mix vybrané země [2] Energetická bilance – tepelná ztráta prostupem [3] Energetická bilance – tepelná ztráta větráním [4] Energetická bilance – tepelné zisky [5] Energetická bilance – potřeba tepla pro přípravu teplé vody [6] Energetická bilance – sestavení roční bilance [7-8] Návrh energeticky úsporných opatření a jejich vyhodnocení [9-13] Energetický management na úrovni municipalit, kompletace semestrální práce

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle určených témat na přednáškách a ve cvičeních, průběžná kontrola formou prezence a prezentací vypracovaných úloh na cvičeních.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle určených témat na přednáškách a ve cvičeních, průběžná kontrola formou prezentací vypracovaných úloh na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Odevzdání vypracovaných úkolů zadaných na cvičení v termínu
  • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
  • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

Základní literatura:

  • Kolektiv autorů: Energy Efficiency in Housing Management – Policies and practice in eleven countries, 2011, 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 264 p., ISBN 978-1-84971-454-9.
  • Kolektiv autorů: Energetický management budov, 2020, České vysoké učení technické v Praze, p.120, ISBN 978-80-01-06683-6.

Doporučená literatura:

  • Kolektiv autorů: Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Kolektiv autorů: Národní akční plán energetické účinnosti ČR, 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Kolektiv autorů: Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, 2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Kolektiv autorů: Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých, 2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pomůcky:

  • Školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie v rámci Nadace ABF, Praha.
Vyučující: