K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126INZG – Inženýring

Anotace:

Investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, návrhy řešení, studie investičních možností, optimalizace zájmů, rozhodovací procesy a metody, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, smluvní sankce, zadávání stavební zakázky, koordinace více dodavatelů, kontrola jakosti, metoda RIPRAN, technologické předpisy, TDS, vzdělání, náplň, LEED, BREAEAM, SBToolCZ, SW pro výkon činnosti TDS, plán přejímacího řízení, plánování stavební údržby, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, vložená energie, BIM, marketing, společenská odpovědnost.

Časový program přednášek a cvičení:

 [1] Inženýring investorský a dodavatelský, TDS, činnosti TDS dle systému organizace výstavbového projektu, 01b  Inženýring v rámci PPP, 02a  Inženýrské organizace, 02b  Tech-eko studie zpracovaná firmou zaměřenou na inženýring, 02c  Multiplikační efekt. Inženýring x Externality, 02d  Stanovení ceny za projektové práce a inženýrské činnosti – metodika 2020. 03   TDS opravy balkonů, 04  Specifika kvality ve stavebnictví, vady, užitek stavebního díla v udržitelném rozvoji, 05a TDS, vzdělání, náplň, 05b Tým realizující inženýring, 05c  Základy projektového řízení jako součást inženýringu, Rizika. RIPRA, 05d  Výklad přístupů a postupů ze strany TDS – Klecany, 05e  Výklad přístupů a postupů ze strany TDS – Mladá Boleslav, 06  LEED, BREAEAM, SBToolCZ, MMR, GT, 07  Claimy, TDS koordinátor, 08a  SW pro výkon činnosti TDS, 08b  Elektronické vedení stavebního deníku, 09a  Likvidace azbestu, 09b  Pojištění, 09c  Likvidace ekologických zátěží, 09d  Památková péče, 10 Použití dronů v rámci činnosti TDS, 11  Rekapitulace. Exkurze.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru: viz. číslovaný výčet přednášek

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola formou přednesených referátů a prezence na cvičeních.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola formou přednesených referátů a prezence na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Odevzdání zadání v termínu, prezentace zadaného tématu
  • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu: 70%

Seznam požadovaných návazností: Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

Zákon o územním plánování a stavebním řádu a současný stav

Zákon Správní řád

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Občanský zákoník

Zákon o obchodních korporacích

Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA + metodika2020

Vyučující: