K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126FIK – Financování, investování, kontrakty

Anotace:

Základní kurz finančního řízení, specificky zaměřený na řízení v odvětví stavebnictví. Důraz je kladen na metody financování a účetnictví v úrovni podnik, divize, projekt. Součástí obsahu je výklad provázanosti finančního řízení a realizace stavebních zakázek v širším rámci standardních kontraktů (construction contracting) a prvků projektového managementu.

Časový program přednášek a cvičení:

Úvod do studia stavebních financí a managementu

Současné trendy v řízení stavebnictví / strategické řízení

Finanční řízení v kontextu systému řízení stavebního podniku

Kapitálové investice do strojů a zařízení, časová hodnota peněz

Finanční výkaznictví dle standardů IAS

Procentní metoda rozpoznávání tržeb a zisku stavebních projektů

Procentní metoda – případová studie

Řízení cash flow stavebního podniku a projektu

Případové studie finančního management velkých stavebních firem

Standardní kontrakty ve stavebnictví

Standardní kontrakty – FIDIC Red/Yellow Book

Dodavatelské systémy – EPC/EPCM, PPP, ECI

Trvale profitabilní stavební podnik

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

dle rozvrhu

Distanční forma výuky:

dle rozvrhu; v rámci MS Teams

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

90%

Seznam požadovaných návazností:

n/a

Seznam doporučené studijní literatury:

Tomek, A.: Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT, elektronicky 2017

Shim, Jae K., Joel G. Siegel.: The vest pocket CFO, 3rd ed., JohnWiley & Sons, 2008, ISBN 0470227052

Peterson, Steven J.: Construction accounting and financial management, Pearson, 3 edition, 2012,ISBN 0133072924

Welch, Jack: Winning, HarperCollins e-books; 1st edition, 2009. ISBN 00600753943

Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy, Grada, 2009, ISBN: 978-80-247-3024-0

Scholleová H., Štamfestová P.: Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-5544-1

Vyučující: