K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YPER – Personalistika

anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými oblastmi personálního řízení ve stavebním podniku. Předmět se zaměřuje zejména na problematiku získávání a výběru pracovníků, přijímání a adaptace pracovníků, motivace k práci, vedení pracovníků a odměňování pracovníků. V rámci předmětu je věnován dostatečný prostor pro praktický nácvik klíčových personálních dovedností.

Časový program přednášek a cvičení:

1. Význam plánování a řízení lidských zdrojů, personální činnosti a personální útvary, úkoly a cíle personálního managementu

2. Problematika trhu práce, demografická situace, politika zaměstnanosti a problémy nezaměstnanosti

3. Získávání a nábor pracovníků (modelová situace přijímacího řízení)

4. Adaptační programy a popis pracovního místa (modelová situace – rozhovor k adaptačnímu programu pracovníka – vedoucí a pracovník)

5. Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizacích, možnosti a formy dalšího vzdělávání managementu

6. Úloha manažera v organizaci z hlediska řízení lidských zdrojů

7. Motivační strategie řízení lidských zdrojů (modelová situace – motivační rozhovor)

8. Systémy odměňování pracovníků, hodnocení práce, tarify a stupně, mzdové formy, benefity, význam kolektivní smlouvy

9. Hodnocení zaměstnance (modelová situace – hodnotící rozhovor)

10. Odměňování pracovníků (modelová situace – rozhovor o zvýšení platu)

11. Zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, zákoník práce

12. Péče o zaměstnance (modelový rozhovor)

13. Fluktuace, propouštění, outplacement, firemní kultura, komunikace

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle určených témat, průběžná kontrola formou přednesených zpracovaných zadání a prezence na cvičeních.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle určených témat, průběžná kontrola formou přednesených zpracovaných zadání a prezence na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

· Prezentace zpracovaných zadání v termínu v rámci cvičení

· Odevzdání (po odprezentování) všech zpracovaných zadání v termínu

· Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 2 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • ARMSTRONG, M. a kol. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7
  • ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5870-1
  • RUE, L. W. et al. Human resource management. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-0078112799
  • URBAN, J. Motivace a odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0227-3
  • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5
Vyučující: