K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YIPO – Individuální podnikání

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích.

Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Podnikatelský nápad, vize a mise. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Vedení lidí. Podnikatelský plán. Intuitivní a online marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Praktický postup založení podnikatelského subjektu, výhody nevýhody (fyzická osoba, právnická osoba) – právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele – daňové minimum.

Informace k předmětu:

Veškeré podklady k výuce jsou zveřejněny v MS Teams..

Časový program přednášek a cvičení:

Přednášky zaměřené na praktické využití s předpokladem aktivních dotazů ze strany studentů a diskusí.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Prezentace podnikatelských plánů dle odsouhlaseného harmonogramu

Distanční forma výuky:

Prezentace podnikatelských plánů dle odsouhlaseného harmonogramu – prezence na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

 • „Účast“ na cvičení je povinná, prezentace dílčích úloh bude podmínkou pro udělení zápočtu.
 • Vřele doporučuji i účast na přednáškách. Dotazy se strany studentů během přednášky nebo cvičení jsou vítány.
 • Zkouška bude formou vypracování individuálního Podnikatelského plánu ve Wordu, výpočtová část v Excelu a prezentace v ppt. Kvalita zpracování, podrobnost analýz a dodržení obsahové náplně bude podklad pro hodnocení v rámci zkoušky.
 • Prezentace studentů závěrečné práce – Podnikatelského plánu – budou probíhat podle přesně definovaného harmonogramu. Harmonogram bude uzpůsoben vašim časovým možnostem, takže jeho nedodržení se bude považovat za závažné nesplnění povinností s dopadem na konečnou známku (snížení o jeden stupeň).

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

 • Robert Vlach: Na volné noze – Podnikejte jako profesionálové. ISBN: 978-80-7555-015-6
 • K. Blanchard, S. Johnson: One Minute Manager. Portál, 2017
 • Magdalena Čevelová: Marketing bez reklamy. 2017. E-book. ISBN PDF formátu: 978-80-87749-14-2
 • Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson, 2005.
 • Robert T. Kiyosaki: Cashflow Kvadrant nebo Byznys pro 21. století nebo Proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu neboBohatý táta, chudý táta – Co bohatí učí své děti a chudí ne.  Nakladatelství Pragma 20..
 • Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
 • Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. Incommunity, 2011
Vyučující: