K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YVSF – Řízení vlastní stavební firmy

anotace:

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika stavební firmy/ateliéru. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní a online marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Praktický postup založení podnikatelského subjektu, výhody nevýhody (fyzická osoba, právnická osoba) – právní minimum Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele – daňové minimum.

Informace k předmětu:

Veškeré podklady k výuce jsou zveřejněny v MS Teams..

Časový program přednášek a cvičení:

V první polovině semestru výuka formou přednášek s předpokladem aktivních dotazů ze strany studentů a diskusí. Předmět je uveden v rozvrhu jako 1+1, ale v podstatě nejde o žádnou teorii a cvičení. Přednášky jsou zaměřeny prakticky na okamžité využití v praxi. Ve druhé polovině semestru bude věnován prostor pro prezentace individuálních studentských podnikatelských plánů.  

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Prezentace podnikatelských plánů dle odsouhlaseného harmonogramu

Distanční forma výuky:

Prezentace podnikatelských plánů dle odsouhlaseného harmonogramu – prezentace na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Předmět končí zápočtem
  • Podmínka pro udělení zápočtu – prezentace podnikatelského plánu v ppt před auditoriem a současně odevzdání práce formou souboru ve Wordu a výpočty v Excelu
  • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 2 absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

Zkouška z předmětu není

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Robert Vlach: Na volné noze – Podnikejte jako profesionálové. ISBN: 978-80-7555-015-6
  • K. Blanchard, S. Johnson: One Minute Manager. Portál, 2017
  • Magdalena Čevelová: Marketing bez reklamy. 2017. E-book. ISBN PDF formátu: 978-80-87749-14-2
  • Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson, 2005.
  • Robert T. Kiyosaki: Cashflow Kvadrant nebo Byznys pro 21. století nebo Proč jedničkáři pracují pro trojkaře a dvojkaři pro státní správu neboBohatý táta, chudý táta – Co bohatí učí své děti a chudí ne.  Nakladatelství Pragma 20..
  • Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
  • Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. Incommunity, 2011
Vyučující: