K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126YSWO – Software pro oceňování stavební produkce

Anotace:

Předmět nepřímo navazuje na 126K2NE a 126PKAN. Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oceňovacím programu KROS 4 a dále je seznámit s dalšími oceňovacími softwary, které se nejčastěji využívají pro ocenění stavební produkce v ČR. Jedná se o programy Eurocalc a Build power. Při výuce se předpokládá základní znalost metodiky rozpočtování.

Časový program přednášek a cvičení:

Prohloubení znalostí programu KROS 4

                Importy z různých formátů

 • Excel
 • ORF
 • PDF

                Exporty různých výstupů

 • Slepý rozpočet
 • Zadání veřejné zakázky
 • Nabídkový rozpočet
 • Výrobní kalkulace

Označování subdodávek

Limitky

Překalkulace

Poptávky

Fakturace

Seznámení s programem Eurocalc a Build power

                Tvorba rozpočtu

                Výpočet výkazu výměr a tvorba figur

                Importy z různých formátů

 • Excel
 • ORF
 • PDF

                Exporty různých výstupů

 • Slepý rozpočet
 • Zadání veřejné zakázky
 • Nabídkový rozpočet
 • Výrobní kalkulace

Označování subdodávek

Limitky

Překalkulace

Poptávky

Fakturace

Součástí předmětu je možnost získání CERTIFIKÁTU URS Praha, práce v KROSU

V rámci předmětu se studenti mohou zúčastnit soutěže vysokých škol v rozpočtování v eurocalcu.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Výuka bude probíhat prezenční formou podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob a termíny odevzdávání i domluva konzultací bude realizována prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Distanční forma výuky:

Výuka bude probíhat v MS Teams podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob a termíny odevzdávání i domluva konzultací bude realizována též prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení je stejný jako v prezenční výuce.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

 • odevzdání jednotlivých zadání v termínu určeném v MS Teams,
 • splnění zápočtového testu z oblasti probíraného učiva v době neúčasti studenta, pro studenty chybějící na výuce
 • povinná a aktivní účast na přednáškových hodinách

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

Návaznosti nejsou

Seznam doporučené studijní literatury:

SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Střelcová, I. Brožová, L. Strnad, M.     Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 220 s.

Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2017. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-679-5.

TOMÁNKOVÁ, J; ČÁPOVÁ, D.Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

Vyučující: