K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126MJKP – Management jakosti a rizika

anotace:

Předmět nabízí základní orientaci v terminologii a normativních dokumentech spojených s problematikou řízení kvality a managementu rizik. Problematika je aplikována do praktických příkladů řešených v rámci rozšiřovaných znalostí kancelářských aplikací. Předmět tak poskytuje navíc rozšířené praktické dovednosti pro práci s daty v současných kancelářských nástrojích.

Časový program přednášek a cvičení:

[1] Management jakosti a rizika (procesy – rozšířené součásti, vazba na TE procesy), [2] Rozhodování o riziku, [3] Efektivnost procesů, [4] Účinnost procesů, [5] Kontingenční analýza procesů, [6] Exkurze v terénu se zaměřením na praktické problémy dodržování kvality, [7] Grafická kontingence dat procesů, [8] Procesní mapy – SIPOC, [9] Vyzvaná přednáška externisty se zaměřením na řízení kvality, [10-13] Vizuální analýza – mapy 3D jako nástroj BI, problematika Lean, Export dat

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle témat vyplývajících z přednášek, průběžná kontrola a konzultace elektronického zpracování.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle témat vyplývajících z přednášek, průběžná kontrola a konzultace elektronického zpracování v prostředí MS Teams a MOODLE.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • Elektronické zpracování dílčích témat
  • Účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

80%

Seznam požadovaných návazností:

Využití znalostí 126PPRI. Možné i bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • ISO normativní dokumenty (např.: ISO 9001, ISO 9004)
  • Tichý, Milík; Ovládání rizika: analýza a management; C. H. Beck, 2006. 396 s. ISBN 978-80-7179-415-5
Vyučující: