K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126KNL Kalkulace a nabídky L

Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Časový program přednášek a cvičení:

Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů – konstrukce, objekt, stavba, LCC.

Propočet celkových nákladů stavby, struktura, oceňovací podklady, příklady.

Výkaz výměr, soupis prací, podrobný položkový rozpočet –  zásady tvorby, oceňovací podklady, pomůcky, příklady.

Individuální kalkulace – kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, normativní podklady.

Normování výkonu strojů. Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje – dynamická a normativní metoda, příklady, podklady ČR a zahraničí

Spotřeba času, materiálu. Normování spotřeby času, materiálu.  Odměňování práce – mzda v právních předpisech, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Kalkulační metody a techniky (kalk. dělením, přirážková, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace. 

BIM a rozpočtování staveb.

Zadávací dokumentace, nabídková cena, cena ve smlouvě.

Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, energ. audit, atd. Podklady, příklady.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC). Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady, příklady.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních,  průběžná aktivita spojená s tvorbou položkového rozpočtu a účast na cvičeních.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních,  průběžná aktivita spojená s tvorbou položkového rozpočtu a prezence na platformě MS Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • obhájení položkového rozpočtu,
  • splnění zápočtového testu,
  • povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 2 omluvené absence.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I.: Oceňování staveb, FSv ČVUT, 2020

Schneiderová Heralová, R.; Vitásek, S.; Strnad, M.; Střelcová, I.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, FSv ČVUT, 2017

Schneiderová Heralová, R., Brožová, L., Vitásek, S.: Ekonomika výstavbových projektů, FSv ČVUT, 2018

Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition

Whyte, A. Integrated design and cost management for civil engineers, Boca Raton: CRC Press/Taylor, 2015

Vyučující: