K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126MGTA – Management A

Anotace:

První blok přednášek zabývající se ekonomikou seznamuje studenty s projektovým řízením a aplikací jeho metod v praxi architekta/projektanta, vícekriteriálnímu rozhodování a financování investičních projektů. Dále pak stavu a vývoji ČR a stavebnictví.

V druhém bloku se přednášky věnují problematice Facility Managementu jsou postaveny na EU normě ČSN EN 15221 „Facility management” a ISO 41001 – „Facility management“, kde je definován tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Dále se předmět věnuje problematice provozování budov z technicko-ekonomického pohledu (provoz TZB, údržba a obnova, workplace management).

Časový program přednášek a cvičení:

[1 – 6] Projektové řízení – základy, projektové řízení – metody a postupy, vícekriteriální rozhodování – základní metody a postupy, vyhodnocení investičních projektů, časová hodnota peněz, stav a vývoj ČR, daňová soustava, očekávané změny.

[7 – 13]Co je facility management, normy ČSN EN 15221, ISO 41000, pracovní prostředí, správa budov, provoz TZB, plán údržby a obnovy budov.

Účast na přednáškách nepovinná.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Není.

Distanční forma výuky:

Není.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

Absolvování závěrečného testu, který má 2 části – ekonomický přehled a facility management. Pro úspěšné absolvování je potřeba získat min. 50% bodů z celého testu. Zároveň je však potřeba dosáhnout v každé z obou částí testu min. 40% bodů.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

  • Štrup, O.: Základy facility managementu. Vydavatelství: Professional Publishing, 2014. ISBN: 9788074311437.
  • Kuda, F., Beránková, E. a Soukup, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 978-80-905257-0-2.
  • Vyskočil, V.K., Kuda, F. a kol.: Management podpůrných procesů – Facility management (Druhé vydání). Vydavatelství: Professional Publishing, 2011. ISBN: 9788074310461
  • Pitaš, J.: Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2: National standard competences of project management version 3.2. Vyd. 3., dopl. a aktualiz. Brno. Společnost pro projektové řízení, 2012. ISBN 978-80-260-2325-8.
  • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Fifth edition. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. ISBN 978-1935589679.
Vyučující: