K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

Exkurze studentů jaro 2023 pro předměty 126 KIST, 126INZG a 126 YZP

V rámci propojení výuky a praxe v průběhu bakalářského a magisterského studia byla pro studenty Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) uspořádána řada exkurzí.

Konkrétně:

  • Obalovna Středokluky a UCEEB
  • Výstavba dálnice D4 – PPP
  • Výzkumný ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  • Kolektory Praha, a. s.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Pirna (SRN)
  • Telehouse

Každé exkurze se zúčastnilo okolo 25 studentů.

Odborní garanti exkurzí: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. a doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Obalovna Středokluky a UCEEB

Pro předmět 126KIST (Kalkulace inženýrských staveb) a 126YZP (Základy inovačního podnikání) to byla exkurze (doprava autobusem) na Obalovnu Středokluky a do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (sídlo Buštěhrad).

Obalovna Středokluky s.r.o. je dceřinou společností firmy PORR a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o. Obalovna vyrábí asfaltové směsi všeho druhu. Odborný výklad byl ze strany zástupce firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby střed panem Ing. Janem Meruňkou, ředitelem závodu a vedoucím Obalovny panem Ing. Milanem Valou.

Odborný výklad byl zaměřen nejen na základní technické parametry Obalovny, na postup výroby, kde se studenti seznámili se základními částmi technologie od skládky kameniva, přes zásobníky, sušící buben, míchací věž, dávkovací zařízení až po expedici asfaltové směsi. Ale i z pohledu kalkulace ceny (byly pokládány otázky typu: pořizovací náklady, provozní náklady apod…). Součástí byla i návštěva laboratoře vč. vysvětlení typů zkoušek.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Podrobný výklad byl zabezpečen RNDr. Vladislavem Martínkem. Prezentováno bylo vyhledávání potenciálních produktů, kladení důrazu na rozvoj manažerských schopností pracovníků. Cílem byla prezentace oborů s cílem stavět v budoucnu chytře, energeticky nenáročně a v souladu s přírodou i člověkem. Studenti navštívili požární komoru, shlédli inovované skeletové konstrukce, různé typy fotovoltaických panelů, zaujalo je i pálení biomasy, či výzkum zelených střech.

Výstavba dálnice D4 – PPP

Studenti zapsaní na předmět 126YZP (Základy inovačního podnikání) měli možnost projet s výkladem stavbyvedoucího Ing. Václava Poláka 16-ti kilometrový úsek budované trasy vč. mostních objektů a propustků. Zajímavé byly pro studenty prvky ochrany životního prostředí vč. vybudovaných zábran pro živočichy, prováděný odstřel skalního masivu, rozsah zařízení stavenišť na úsecích aj. Organizace řízení této stavby s ohledem na PPP projekt a informace o činnosti jednotlivých složek, otázky financování stavby a jiné, byly pro studenty s ohledem na předpoklad dalšího rozšiřování této formy výstavby v ČR více než aktuální.

Výzkumný ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Pro studenty bakalářského a magisterského studia byla uspořádána Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) exkurze do ÚOCHB (výklad Ing. Karel Šobíšek). Tento výzkumný ústav se zaměřuje na základní výzkum v oborech organické chemie, bioorganické a medicinální chemie, chemie přírodních látek, biochemie, molekulární biologie aj. Pro budoucí stavaře však bylo v rámci exkurze cílem zaměřit se na požadavky potřeby výzkumných pracovišť při jejich projektování a užívání, na vhodnost použitých materiálů, na bezpečnostní zařízení, na zajištění bezpečnosti datových center, údržbu zelené střechy na novém objektu, aj.

Kolektory Praha – (vstup do dispečerského pracoviště)

Do kolektorů již řadu let není umožněn přístup pro veřejnost. Realizace mimořádné prohlídky studenty je za účelem získání znalostí o možnosti využití této sítě. Studenti měli příležitost ve dvou organizovaných exkurzích (126INZG, 126YZP) sestoupit do kolektorů pod Prahou 1 a projít poměrně dlouhý úsek a to v kolektorech druhých a i třetích tříd. Úvodem byli na dispečinku seznámeni se zajišťovanou správou a provozem kolektorové sítě, údržbou a monitoringem, odstraňováním závad, příčin a následků havárií, realizací oprav a rekonstrukcí a v neposlední řadě i komerčním využíváním dle platných právních předpisů v souvislosti s investorsko-inženýrskou činností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPO nemá řada pracovníků z oblasti výstavby v průběhu své profesní dráhy možnost navštěvovat. Proto byla do studijní náplně návštěva zařazena. Mimo prohlídky budovy, zejména její proslulé prosklené kopule, byl program orientován na prezentaci organizační struktury ministerstva a dále prezentacím z úst pracovníků Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví, která zajišťuje přípravu politiky, koncepce rozvoje stavebnictví, stavebních hmot a výrobků a navrhuje nástroje k jejich naplňování vč. gestorství při zavádění metody BIM v ČR.

Pirna (SRN)

V týdnu, kdy probíhal na fakultě Týden oceli, dřeva a skla (24. – 28. dubna 2023) se zúčastnili studenti magisterského programu Projektový management exkurze na dva mosty. Jedním byl železniční most na okraji Děčína, který byl v loňském roce navštíven o rok staršími spolužáky. Zajímavostí výstavby byla skutečnost, že Správa železnic mění železniční most tak, že stará konstrukci byla z pilířů odvezena po vodě, a stejným způsobem byla dopravena konstrukce nová. Součástí stavby byla oprava přilehlého železničního tunelu a trať na východní nádraží. Dalším mostem byl s výkladem pracovníků Metrostavu most, jenž se klene nad údolím obce Gottleuba. Most je unikátní a jeho konstrukce se usazuje až v sedmdesátimetrové výšce. V říjnu 2022 byla usazena 116 metrů dlouhá mostovka. Most se bude stavět minimálně ještě další tři až čtyři roky.

Telehouse

YIT Stavo je developerská společnost zabývající se již 15let bytovou výstavbou v Praze. Jsou součástí nadnárodní skupiny YIT původem z Finska. Společnost aktuálně realizuje několik projektů. Studenti byli s navštíveným projektem seznámeni, prošli následně stavbou a postupně i jejími jednotlivými etapami. Tím viděli probíhající práce v součinnosti s dílčími činnostmi a řešenými problémy. Určitě tak dobře pochopili komplexní problematiku řízení developerských projektů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: