K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126PPRI – Počítačová podpora řízení

Anotace:

Předmět obsahuje dva výukové bloky. Blok Počítačové podpory řízení seznámí studenty s tvorbou modelů v prostředí kancelářských aplikací (zejména MS Excel), které zvládnou na vyšší uživatelské úrovni pro použití v další praxi. V bloku Informačního modelování získají přehled o problematice BIM, 3D informačním modelování a používání BIM aplikací (Revit, Civil, apod.) na obecné uživatelské úrovni.

Časový program přednášek a cvičení:

[1] Úvod, informace o struktuře předmětu, koncepce [2] Dynamické procesy v řízení, úvod do modelování, [3] Rizikový proces a jeho tvorba, terminologie, řízení, [4] DSS, Reporting as Part of DSS, [5] Change Management, Bussiness Intelligence Tools, [6] Výkonnost řízení procesů, [7] Úvod do problematiky BIM, metody BIM, [8] Užití BIM, [9] Zavádění BIM, [10] Nástroje BIM, [11] Projektové řízení s BIM, [12] Závěrečná rekapitulace, zakončení předmětu

Cvičení:

Blok POPR: [1] Definice vybraného dynamického procesu, [2-6] Simulace a vyhodnocení zvoleného procesu včetně grafických výstupů

Blok BIM: [7] Úvod do problematiky modelování, [8] Projekt – zadání a práce na modelu, [9-11] Projekt – práce na modelu, [12] Analýzy v modelu

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Úlohy průběžně nahrávané do systému MOODLE s konzultacemi korekcí a vyvěšením bodového ohodnocení.

Kontaktní forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola rozpracovanosti úloh v systému MOODLE a prezence na cvičeních.

Distanční forma výuky:

Harmonogram dle určených témat ve cvičeních, průběžná kontrola rozpracovanosti úloh v systému MOODLE a prezence na platformě Teams.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu (elektronická forma)
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

70%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury:

 • Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X
 • Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3.
 • Dlask, P.; Beran, V.; Kubíčková, P., Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-704-9.
 • Cryer, C.W. A Math Primer for Engineers, IOS Press, 2014, ISBN 9781614992981
 • Sokolowski, J.A, Banks, C.M., Handbook of Real-World Applications in Modeling and Simulation, Wiley, ISBN 9781118117774
 • Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
 • Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
 • Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
 • www.bimdictionary.com
Vyučující: