K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126KIST – Kalkulace inženýrských staveb

Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta ocenit inženýrskou stavbu (silnici, most, propustek) v jednotlivých stupních projektové dokumentace pomocí aktuálních metod a technik. Dále prohloubit znalosti v hodnocení dopravních projektů z pohledu ekonomické efektivnosti a nákladů životního cyklu.

Časový program přednášek a cvičení:

Cenové databáze dopravních staveb I (cenové normativy, sborníky agregovaných položek).

Cenové databáze dopravních staveb II (OTSKP.

Program (softwar) pro oceňování stavební produkce dopravních staveb (Aspe-Esticon).

Soupis prací a výkaz výměr pro dopravní stavby (požadavky, podklady).

Kalkulace nákladů dopravních staveb (principy, techniky).

Náklady životního cyklu inženýrských staveb.

Inženýrské stavby z pohledu konstrukčního a technologického (silnice, mostní objekty, propustky).

Inženýrské stavby z pohledu zhotovitele (technické podklady využívané při realizaci dopravních staveb).

Inženýrské stavby z pohledu zhotovitele (obalovny).

Inženýrské stavby z pohledu zhotovitele (tunely).

Ekonomická efektivnost dopravních staveb.

Informační modelování staveb a oceňování (požadavky, vazba na soupis prací).

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Výuka bude probíhat prezenční formou podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob a termíny odevzdávání i domluva konzultací bude realizována prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení:

Stavební softwar Aspe-Esticon, základy včetně obecné znalosti programu.

Práce ve stavebním software Aspe-Esticon (CS OTSKP), oceňování dopravních staveb (propustek).

Práce ve stavebním software Aspe-Esticon (CS OTSKP), oceňování dopravních staveb (silnice).

Práce ve stavebním software Aspe-Esticon (CS OTSKP), oceňování dopravních staveb (opěrná stěna).

Práce ve stavebním software Esticon, náklady životního cyklu staveb (ukázka mostního objektu).

Ukázková forma BIM model-mostní objekt.

Výpočet ekonomické efektivnosti dopravních staveb.

Distanční forma výuky:

Výuka bude probíhat v MS Teams podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob a termíny odevzdávání i domluva konzultací bude realizována též prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení je stejný jako v prezenční výuce.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • odevzdání samostatného úkolu v termínu určeném v MS Teams,
  • povinná a aktivní účast na výuce,

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

Bez návaznosti

Seznam doporučené studijní literatury:

Vitásek, S. Střelcová, I. Oceňování dopravních staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021.

Schneiderová Heralová, R.; Vitásek, S.; Strnad, M.; Střelcová, I.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, FSv ČVUT, 2017.

Kolektiv autorů. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Státní fond dopravní infrastruktury, 2018.

Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2-přednášky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014.

Zajíček, J. a kol. Technologie stavby vozovek. Praha: ČKAIT, 2014.

Vyučující: