K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

K126
KATEDRA
EKONOMIKY A ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ

126K2N – Kalkulace a nabídky N2

Anotace:

Předmět navazuje na 126KN1. Cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Dále ocenit projekt v jednotlivých fázích životního cyklu.

Časový program přednášek a cvičení:

Celkové náklady stavby, propočet, oceňovací podklady.

Výkaz výměr, soupis prací, rozpočet, oceňovací podklady

Nabídková cena, zadávací dokumentace, smluvní ceny. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Hodinová sazba, odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, atd.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.

BIM a rozpočtování.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. RYRO.

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru:

Kontaktní forma výuky:

Výuka bude probíhat prezenční formou podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob a termíny odevzdávání i domluva konzultací bude realizována prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení:

Základy rozpočtování, metodika, způsob výpočtu výkazu výměr, seznámení s programem KROS 4 CS ÚRS.

Oceňování jednotlivých položek soupisu prací hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby včetně zpracování výkazu výměr na konkrétním projektu stavby studenta (tvorba tabulky stěn a tabulky podlah).

Příklad použití metody BIM na rezidenčním projektu pro potřeby oceňování staveb.

Distanční forma výuky:

Výuka bude probíhat v MS Teams podle rozvrhu. Informace k předmětu, zveřejněná zadání, způsob a termíny odevzdávání i domluva konzultací bude realizována též prostřednictvím MS Teams. Studenti naleznou veškeré informace v přiložených souborech a poznámkovém bloku.

Harmonogram cvičení je stejný jako v prezenční výuce.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu:

  • odevzdání jednotlivých zadání v termínu určeném v MS Teams,
  • splnění zápočtového testu,
  • povinná a aktivní účast na výuce,

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu:

100%

Seznam požadovaných návazností:

126KN1

 Seznam doporučené studijní literatury:

Schneiderová Heralová, R., Vitásek, S., Brožová, L., Střelcová, I.: Oceňování staveb, FSv ČVUT, 2020

Schneiderová Heralová, R., Brožová, L., Vitásek, S.: Ekonomika výstavbových projektů, FSv ČVUT, 2018

Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition

Whyte, A. Integrated design and cost management for civil engineers, Boca Raton: CRC Press/Taylor, 2015

Vyučující: