Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Magisterské studium > Diplomová práce

Diplomová práce

Navazující studium

Pokyny pro zpracování

Diplomová práce může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:

  • zadávací formulář – abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
  • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
  • úvodní rozbor zadané problematiky
  • řešení zadaného úkolu
  • závěrečné zhodnocení výsledků
  • seznam použité literatury
  • obsah včetně seznamu případných příloh.

Přehled témat diplomových prací