Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126STMN

126STMN – Stavební management

Anotace
Výstavbový projekt – cíle, strategie, fáze a okolí. Role manažera projektu. Řízení času, nákladů a zdrojů. Změnová řízení. Procurement, řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu, studie proveditelnosti. Základní aspekty projektového managementu.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu vč. vyhlášek – územní plánování, povolování staveb, práva a povinnosti jednotlivých subjektů. Zákon o zadávání veřejných zakázek – druhy zakázek, typy zadávacích řízení, hodnocení veřejných zakázek, zveřejňování. Občanský zákoník – základní pojmy, závazkové vztahy, hlavní smluvní typy ve výstavbě (smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo).

[1] Prostějovská,Z.a kol.: Management výstavbových projektů , ČVUT v Praze, 2008
[2] Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006.
[3] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[4] Tománková, J., Čápová, D., Stavební management, FinEco, 2013
[5] Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[6] Správní řád
[7] Zákon o zadávání veřejných zakázek
[8] Nový občanský zákoník
[9] Zákon o obchodních korporacích
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 7. a 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Součástí je informace o podmínkách zápočtu a o zkoušce. Distanční studium probíhá v rámci systému Moodle. 16.3.2020
Přednáška 17.2.20 - Výstavbový projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2020
Přednáška 20.2.20 - Plánování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
20.2.2020
Přednáška 2.3.20 - Procurement
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.3.2020
Přednáška 23.3.20 - Controlling
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.3.2020
Legislativa obecný přehled
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2020
EIA
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2020
Zákon o úz.pl.a st.řádu - zkr.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2020
Vyhlášky k novele SZ - zkr.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2020
Správní řád - zkr.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2020
ZZVZ - zkr.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.3.2020
přednáška 19. 3. CF a vyhodnocení efektivnosti
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Komentované části přednášky jsou k dispozici v systému Moodle 23.3.2020
Přednáška 5.3. - Investiční studie
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.3.2020
Přednáška 2.4. Rizika
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.5.2020
Přednáška SMS, QMS, EMS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.5.2020
Smluvní vztahy - zkr.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.5.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1 Vyhodnocení investice
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.2.2020
Z1 - Zakládací listina
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2015
Z1 - Propočet nákladů investora
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2015
Dotčené orgány
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
Přehled DOSS-územní řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
Přehled DOSS-stavební řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
SG - příklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.3.2016
CF pro vyhodnocení investice - zadání
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.3.2018
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.4.2020
Zadání 2 - Výkresy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2016
Zadání 2 - Tabulky
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Rozpočet, Operativní plán, aj. 5.4.2020
Zadání 2 - rozbory cen (TOV)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.4.2020
Zadání 1 - vzor CF
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2017
Zadání 2 - Pokyny pro zpracování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.4.2020
Zadání 1 - vyhodnocení návrhu záměru
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2020