Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126STMN

126STMN – Stavební management

Anotace
Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu.Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu . Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Obchodní závazkové vztahy, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu, účastníci - podnikatelé. Právní úkony, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek, lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy, podmínky a důsledky odstoupení. Náhrada škody, obsah a rozsah náhrady. Promlčení, jeho účinky, promlčecí doba. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Kupní smlouva, její využití pro účely výstavby a základní obsahová náplň - předmět plnění, cena, odpovědnost za vady, záruka. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb - k zajištění průzkumu, projektové dokumentace, staveb, montáží. Obsahová náplň smlouvy. Zákon o územním plánování a stavebním řádu vč. vyhlášek. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Autorizovaný inspektor. Odstranění stavby. Zkušební provoz.

[1] Prostějovská,Z.a kol.: Management výstavbových projektů , ČVUT v Praze, 2008
[2] Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006.
[3] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[4] Tománková, J., Čápová, D., Stavební management, FinEco, 2013
[5] Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[6] Správní řád
[7] Zákon o zadávání veřejných zakázek
[8] Nový občanský zákoník
[9] Zákon o obchodních korporacích
Rozsah: 3 + 2 Kreditů: 6 Zakončení: z,zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 7. a 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
STMN-program přednášek a cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.2.2018
Legislativa obecný přehled LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2018
Smluvní vztahy LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2018
Správní řád LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2018
ZZVZ platný od 1.10.2016 LS 2018
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.2.2018
Přednáška 19.2.18 - Výstavbový projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
19.2.2018
Přednáška 22.2.18 - Plánování času ...
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.2.2018
Přednáška 26.2. 18 - Investiční projekt
Zadejte prosím heslo k předmětu:
26.2.2018
Novela stavebního zákona 225/2017 Sb.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.4.2018
Přednáška 12.3. 18 - CF inv. projektu, vyhodnocení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.3.2018
Přednáška 8.3.18 - Procurement
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.4.2018
Přednáška 22.3.18 - Controlling
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.3.2018
Přednáška 5.4.18 - Rizika
Zadejte prosím heslo k předmětu:
23.4.2018
Přednáška 19.4.18 - SMS, QMS, EMS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.5.2018
Přednáška 7.5. 18 - základy projektového řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
7.5.2018
Přednáška 14.5. 18 - typové příklady
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.5.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1 Vyhodnocení investice
Zadejte prosím heslo k předmětu:
4.10.2016
Z1 - Zakládací listina
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2015
Z1 - Propočet nákladů investora
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.10.2015
Dotčené orgány
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
Přehled DOSS-územní řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
Přehled DOSS-stavební řízení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
3.3.2016
SG - příklad
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.3.2016
CF pro vyhodnocení investice - zadání
Zadejte prosím heslo k předmětu:
14.3.2018
CF s financováním - zadání (+ typový příklad úvěr)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2016
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2017
Zadání 2 - Výkresy
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2016
Zadání 2 - rozpočet
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2017
Zadání 2 - operativní plán
Zadejte prosím heslo k předmětu:
24.4.2017
Zadání 2 - Rekapitulace rozpočtu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.4.2016
Zadání 2 - rozbory cen (TOV)
Zadejte prosím heslo k předmětu:
13.4.2017
Zadání 1 - vzor CF
Zadejte prosím heslo k předmětu:
30.3.2017