Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Ostatní obory (Bc. a Mgr.) > 126MGTA

126MGTA – Management A

Anotace
Studijní program: Architektura a stavitelství
Přednášky věnující se problematice Facility Managementu jsou postaveny na EU normě ČSN EN 15221 "Facility management", kde je definován tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Dále se předmět věnuje problematice provozování budov z technického a ekonomického pohledu. Část přednášek zabývající se ekonomikou seznamuje studenty s projektovým řízením a aplikací jeho metod v praxi architekta/projektanta, vícekriteriálnímu rozhodování a financování investičních projektů. Dále pak stavu a vývoji ČR a stavebnictví.

[1] VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Facility management-metoda řízení podpůrných činností. 1. vyd. Ostrave : VŠB v Ostravě, 2007. 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5.
[2] VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 288 s. ISBN 80-86419-45-2.
[3] DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5
[4] Schneiderová Heralová, R. - Beran, V. - Dlask, P.
[5] Rozhodování (vstupní data, významnost kritérií, hodnocení variant)
[6] 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 110 s. ISBN 978-80-01-04982-2
[7] PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Management výstavbových projektů. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04142-0
Rozsah: 2 + 0 Kreditů: 3 Zakončení: zk
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 2. semestr mag. studia Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
Informace_k_predmetu_MGTA_2021 11.2.2021