Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Studijní předměty > Stavební management (Mgr.) > 126INZG

126INZG – Inženýring

Anotace
Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

[1] L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3] Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
[4] Zákon č. 137/2006Sb. o zadávání veřejných zakázek,
[5] Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě
[6] Zákon Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích
[7] Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA
[8] Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB, Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT
[9] www.fidic.org
[10] Předpisy DIN, Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o životním prostředí, Zákon o katastru nemovitostí
[11] Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005, vydal C.H.Beck, Praha 2005
Rozsah: 2 + 2 Kreditů: 5 Zakončení: z,zk
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 1. a 2. semestr
N - Stavební management (Mgr.) – 1. a 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
INFORMACE K VÝUCE INZG VE SPECIÁLNÍM REŽIMU
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
1. MPO ČR
Zadejte prosím heslo k předmětu:
16.3.2020
1b Opatrovník + ÚZSVM
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
Multipl.efekt + externaliry + spis.řád
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
3 Inžen.+jakost+vady+ISO+tendr+claim
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
4 LEED+BREEAM+SBToolCZ+MRM+GT
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
5 Projekt.říz.+Trojimp.+rizika+RIPRAN+TDS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
6 Insolvence+CSR+NKÚ+audit+SW
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
7 Vlož.energie + Rozhodování + příklady
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
8 Azbest + koord.BOZP
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
9 Pojištění + EIA + ZZVZ + ÚOHS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
10 Municipality + nemov.financování
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
11 CIIRK ČVUT + Buildary + FIDIC
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
Likvidace ekologické zátěže 1.část
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
Likvidace ekologické zátěže 2.část
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
TDS opravy balkonů se systémy PCI
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
Kladečské plány
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
Zkušenosti z hlavních prohlídek tunelů poz kom.
Zadejte prosím heslo k předmětu:
18.3.2020
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
vzor pro TDS
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.12.2016
Změnový list - samostatný
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019
Změnový list - žádost
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019
Změnový list - oceneni
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019
Změnový list - odsouhlaseni
Zadejte prosím heslo k předmětu:
9.4.2019