Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126DISP – Diplomový seminář

Anotace
V diplomovém projektu se řeší téma ze stavebnictví a výstavby. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci.
Rozsah: 0 + 3 Kreditů: 4 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Mgr.) – 2. semestr
P - Projektový management a inženýring (Mgr.) – 2. semestr
Návaznost na: -

Vyučující