Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126BAP – Bakalářská práce

Anotace
Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Cílem je, aby si student uvědomil provázanost jednotlivých předmětů.
Rozsah: 0 + 8 Kreditů: 10 Zakončení: z
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 8. semestr Návaznost na: -