Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126FIK – Financování, investování, kontrakty

Anotace
Základní kurz finančního řízení, specificky zaměřený na řízení v odvětví stavebnictví. Důraz je kladen na metody financování a účetnictví v úrovni podnik, divize, projekt. Součástí obsahu vazbu na realizaci stavební výroby v rámci tématu standardních kontraktů (construction contracting) a prvků projektového managementu

Získání zápočtu je podmíněno plněním pravidelných samostatných prací a standardní předepsanou účastí na cvičeních. Složení zkoušky, respektive stupeň hodnocení je výsledkem: dvou až tří testů v průběhu semestru (váha 15% na celk.hodnocení), písemné části zkoušky formou cca třiceti variantních otázek vč. jednoduchých výpočtů (35%) a ústní zkoušky (50%).
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 8 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 8. semestr Návaznost na: -

Vyučující