Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MF02 – Management stavební firmy 2

Anotace
Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

[1] Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2] Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3] Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 7. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
002 B Princip účtování 30.9.2019
001 UCE - Úvod účetnictví 23.9.2019
002 A Rozvaha 30.9.2019
003 Výsledovka 8.10.2019
004 Zálohy, Časové rozlišení, Kurz koruny 15.10.2019
005 Účelové a druhové členění nákladů 28.10.2019
006 Dlouhodobý majetek 19.11.2018
007 A Finanční majetek 6.12.2017
008 Daň z přidané hodnoty v účetnictví 6.12.2017
009 Úroky 10.12.2018
010 Nedobytné pohledávky 10.12.2018
011 Opravné položky 13.12.2017
012 VK, účetní závěrka, rozdělení zisku 11.11.2019
013 Cash Flow 27.11.2018
014 Rezervy 20.12.2016
015 Zásoby, Inventarizace 19.12.2017
017 Přiznání k dani z příjmu právnických osob 15.11.2016
Příklad vedení Příjmů a Výdajů podnikatele FO 5.12.2016
OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ 19.12.2017
016 MZDY 21.10.2019
018 Zdanění - porovnání zemí 20.11.2017
Historie bankovnictví, peněz a účetnictví 19.12.2017
OBRAT 22.10.2018
Část investice - 1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Investice, pojetí investic, dělení investic 15.10.2019
Část investice - 2. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Feasibility study a odpisy 15.10.2019
PRŮBĚŽNÁ KONTROLA; PODMÍNKY ZÁPOČTU; ZKOUŠKA Za obě části předmětu. 21.10.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1 4.10.2017
Podklad pro Zadání 1 22.10.2018
Zadání č. 2 20.10.2016
Zadání č. 3 14.11.2017
Příklady - čas.rozlišení 3.11.2018
Účtování mezd 8.11.2018
Členění nákladů 26.11.2018
Rozdělení VH 26.11.2018
Příklady k procvičení 13.12.2018
cv. CashFlow 15.12.2018
Zadání č. 4 15.10.2019
Zadání č. 5 15.10.2019
Mzdy podle profesí 22.10.2019
Mezinárodní srovnání ekonomik států OECD 28.10.2019