Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MF02 – Management stavební firmy 2

Anotace
Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

[1] Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2] Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3] Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 7. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
002 B Princip účtování 15.10.2018
001 UCE - Úvod účetnictví 2.10.2018
002 A Rozvaha 15.10.2018
003 Výsledovka 15.10.2018
004 Zálohy, Časové rozlišení nákladů 29.10.2018
005 Účelové a druhové členění nákladů 6.11.2018
006 Dlouhodobý majetek 19.11.2018
007 A Finanční majetek 6.12.2017
008 Daň z přidané hodnoty v účetnictví 6.12.2017
009 Úroky 10.12.2018
010 Nedobytné pohledávky 10.12.2018
011 Opravné položky 13.12.2017
012 Vlastní kapitál a účetní závěrka 19.11.2018
013 Cash Flow 27.11.2018
014 Rezervy 20.12.2016
015 Zásoby, Inventarizace 19.12.2017
017 Přiznání k dani z příjmu právnických osob 15.11.2016
Příklad vedení Příjmů a Výdajů podnikatele FO 5.12.2016
OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ 19.12.2017
016 MZDY 3.12.2018
018 Zdanění - porovnání zemí 20.11.2017
Historie bankovnictví, peněz a účetnictví 19.12.2017
Metody účetních odpisů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.1.2018
INV - přenáška 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2018
OBRAT 22.10.2018
INV - přednáška 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Studie proveditelnosti 6.11.2018
INV - přednáška 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
DM, odpisy, metody vyhodnocení 6.11.2018
INV - přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
rozhodování o investicích, CF investičního záměru 14.11.2018
INV - přednáška 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.12.2018
INV - přednáška 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.12.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1 4.10.2017
Podklad pro Zadání 1 22.10.2018
Zadání č. 2 20.10.2016
Zadání č. 3 14.11.2017
INV - zadání úkolu
Zadejte prosím heslo k předmětu:
Termín odevzdání 20.12.2018 - doporučuji konzultovat v průběhu semestru. 4.10.2018
Příklady - čas.rozlišení 3.11.2018
INV-CF pro vyhodnocení investice
Zadejte prosím heslo k předmětu:
6.11.2018
Účtování mezd 8.11.2018
Členění nákladů 26.11.2018
Rozdělení VH 26.11.2018
VÝSLEDKY ZÁP.TESTU z 5.12.2018 6.12.2018
VÝSLEDKY ZÁP.TESTU ze 6.12.2018 6.12.2018
Příklady k procvičení 13.12.2018
cv. CashFlow 15.12.2018