Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126MF02 – Management stavební firmy 2

Anotace
Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

[1] Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2] Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3] Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.
Rozsah: 3 + 3 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 7. semestr Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
002 B Princip účtování 9.10.2017
001 UCE - Úvod účetnictví 4.10.2017
002 A Rozvaha 9.10.2017
003 Výsledovka 9.10.2017
004 Zálohy, Časové rozlišení nákladů 23.10.2017
005 Účelové a druhové členění nákladů 1.11.2017
006 Dlouhodobý majetek 6.12.2017
007 A Finanční majetek 6.12.2017
008 Daň z přidané hodnoty v účetnictví 6.12.2017
009 Úroky 19.12.2017
010 Nedobytné pohledávky 19.12.2017
011 Opravné položky 13.12.2017
012 Vlastní kapitál a účetní závěrka 6.12.2017
013 Cash Flow 13.12.2017
014 Rezervy 20.12.2016
015 Zásoby, Inventarizace 19.12.2017
část investice - přednáška 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.10.2016
část investice - přednáška 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
21.10.2016
část investice - přednáška 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.1.2018
017 Přiznání k dani z příjmu právnických osob 15.11.2016
část investice - přednáška 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.1.2018
Příklad vedení Příjmů a Výdajů podnikatele FO 5.12.2016
OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ 19.12.2017
016 MZDY 6.12.2017
018 Zdanění - porovnání zemí 20.11.2017
Historie bankovnictví, peněz a účetnictví 19.12.2017
Metody účetních odpisů
Zadejte prosím heslo k předmětu:
5.1.2018
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Zadání 1 4.10.2017
Podklad pro Zadání 1 3.10.2016
Zadání č. 2 20.10.2016
Zadání č. 3 14.11.2017
výsledky zápočtového testu 21.12.2017 22.12.2017
Výsledky opr.testu 4.1.2018