Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

126EKMN – Ekonomika a management

Anotace
BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby.

BLOK 2 - MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE: Základní ekonomické otázky a jejich řešení. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele. Elasticita poptávky a nabídky. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory. Dokonalá konkurence a model jejího fungování. Nedokonalá konkurence a její současné podoby. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra. Peníze v tržní ekonomice. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu. Inflace, nezaměstnanost. Teorie hospodářského cyklu, mezinárodní ekonomické vztahy, platební bilance, měnové kurzy.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006
Rozsah: 4 + 2 Kreditů: 7 Zakončení: z,zk
E - Management a ekonomika ve stavebnictví (Bc.) – 3. a 4. semestr
Ostatní bakalářské a magisterské obory – 3. a 4. semestr
Návaznost na: -

Vyučující

Podklady k přednáškám
soubory ke stažení poznámka přidáno
1. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2019
2. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
2.10.2019
3. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
8.10.2019
4. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
15.10.2019
Informace k předmětu 21.10.2019
5. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
22.10.2019
6. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.11.2019
7. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
11.11.2019
8. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.11.2019
9. přednáška
Zadejte prosím heslo k předmětu:
12.11.2019
Podklady ke cvičením
soubory ke stažení poznámka přidáno
Program cvičení
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 1
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 2
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 3
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Podklad k zadání 4
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 5
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Podklad k zadání 6
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Podklad k zadání 7
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 8
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 9
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 10
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 11a
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019
Zadání 11b
Zadejte prosím heslo k předmětu:
17.9.2019