Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Granty > Využití exaktních metod ve výuce ... > Management a ekonomika... - Seznam předmětů

Studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví

1. a 2. ročník magisterského studia

předmět katedra počet hodin 1. sem. 2. sem. 3. sem. zakončení
Inform. systémy st. firmy 128 2 2 z
Matematika 101 3 3 z, zk
Technologie staveb 122 3 3 z, zk
Finanční řízení a investování 2 126 4 2+2 z, zk
prohloubení znalostí finanční teorie a praxe stavební firmy, nástroje finančního plánování, řízení a určování hodnoty stavební firmy, metody oceňování firem a organizačních útvarů pro potřeby fůzí a jiných způsobů vertikální a horizontální integrace stavebních firem a holdingů, finanční řízení projektových joint ventures.
Hodnotový management 126 2 1+1 z, zk
Oceňování podle německého kalkulačního vzorce (direct costing)
Kalkulace a nabídky 4 126 2 1+1 z
riziko – pojmy a souvislosti, rizikové inženýrství, plánování managementu rizika, identifikace nebezpečí a jejich scénáře, analýza rizik, protiriziková opatření, monitorování rizik, řízení rizik, úloha jakosti v současném managementu, normy ISO pro jakost, management jakosti.
Management podniku 126 3 3+0 zk
prostředky a nástroje řízení, manažerské procesy, strategické řízení a plánování podniku, operativní řízení, zdroje informací pro řízení podniku, projektové řízení a procesní řízení, manažerské procesy.
Nákladový controlling 126 3 1+2 kz
řízení a plánování nákladů ve stavebním podniku v jednotlivých etapách přípravy a realizace, řízení materiálových, mzdových, dopravních a režijních nákladů ve stavební firmě, vhodné metody, řízení režie , nástroje nákladového controllingu v hlavní a pomocných činnostech, řízení nákladů zákaznických změn, uplatnění informačních technologií, zajištění zdrojů informací.
Personalistika 126 3 2+1 z
Vedení lidí, týmová práce, obchodní jednání, efektivní porada, řízení času, delegování pravomoci, komunikační dovednosti.
Projekt z řízení firmy 1 126 2 0+2 kz
Zpracování komplexního příkladu z oblasti řízení firmy, založení firmy, tvorba strategie, užití analýzy bodu zvratu, podnikatelský plán, marketingové studie, vybavení podniku majetkem, lidmi, zabezpečení financování, provozní plány.
Ekonometricé modelování 128 3 3 z, zk
Finanční a poj. matematika 128 3 3 kz
Facility management 126 2 1+1 z, zk
hospodárnost a efektivita podpůrných činností v organizaci (správa objektů a majetku, komplexní servis a údržba zázemí objektů, úklid a údržba objektů, ostraha atd.)
Management jakosti a rizika 126 3 2+1 z
využití metod hodnotové analýzy - návaznost na předmět kalkulace a nabídky , hodnotová analýza a základy teorie postavitelnosti v jednotlivých fázích životního cyklu stavby, hodnotová analýza jako komparativní výhoda stavebního dodavatele, komplexní příklad aplikace.
Manažerské účetnictví 126 3 2+1 z, zk
řízení nákladů správních a pomocných činnosti, vnitropodnikový trh, operativni rozpočty - útvarové rozpočty, rozpočty výrobních (průmyslových) středisek, stavební střediska, rozpočty výnosů, řízení režijních nákladů,kontrola plnění středisek,principy vnitropodnikového účetnictví stavební firmy, rozvrhy režií a vlivy na konkurenční schopnost firmy,úkoly manažerského účetnictví,vztah k fin.účetnictví, účetní provedení organizačních změn - merging,reengineering, oceňování aktiv a pasiv.
Jednotný trh EU 126 2 2+0 zk
Vznik a charakteristika jednotného trhu - Volný pohyb zboží, služeb, osob (vč. podnikatelů), kapitálu. Společná obchodní politika, hospodářská a měnová unie, strukturální a regionální politika. Technické požadavky na výrobky.
Projekt z řízení firmy 2 126 2 0+2 kz
simulace provozování podniku a jeho vyhodnocení - finanční ukazatele, finanční analýza, nápravný opatření, účetní závěrka.
Smluvní management 126 2 2+0 zk
český právní řád a právní prostředí EU, obchodní závazkové vztahy, závazkové vztahy v přípravě a realizaci projektů, management dodatečných požadavků (Claim), smluvně-relevantní souvislosti, všeobecné právní aspekty FIDIC.
Volitelné předměty 126 7 7 z
Magisterská práce 126 16 16 kz
Celkem 70 27 27 16
Zkouška 13 5 5 1
Klas. zápočet 6 1 3 1

Seznam volitelných předmětů

  • VP1 – Developing nemovitostí
  • VP2 – Finanční trhy
  • VP3 – Psychologie
  • VP4 – Sociologie
  • VP5 – Oceňování nemovitostí
  • VP6 – Řízení dokumentů
  • VP7 – Bezpečnostní management
  • VP8 – Management subdodávek
  • VP9 – Logistika
  • VP10 – Management veřejných zakázek