Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Granty > Využití exaktních metod ve výuce ... > Projektový management - seznam předmětů

Studijní obor Projektový management

1. a 2. ročník magisterského studia

předmět katedra počet hodin 1. sem. 2. sem. 3. sem. zakončení
Matematika 101 3 3 z, zk
Technologie staveb 122 2 2 z
Inženýring 126 2 1+1 z
základní pojmy a funkce inženýrských činností, inženýring jako transformační procedura, požadavky na pracovníky inženýringu, inženýrské činnosti v průběhu projektu v soukromém a veřejném sektoru, příklady na problematiku inženýringu.
Management jakosti a rizik 126 3 2+1 z, zk
riziko – pojmy a souvislosti, rizikové inženýrství, plánování managementu rizika, identifikace nebezpečí a jejich scénáře, analýza rizik, protiriziková opatření, monitorování rizik, řízení rizik v jednotlivých fázích projektu, úloha jakosti v současném managementu, normy ISO pro jakost, management jakosti v rámci projektu.
Řízení komunikace 126 2 1+1 zk
Organizace v projektech, modely organizačních struktur v projektu, plánování komunikace v projektu, distribuce informací, výkazy výkonů, dokumentace projektu.
Nakupování (procurement) v projektu 126 3 2+1 z, zk
pojmy a souvislosti, logistika, nákup jako strategický proces, hlavní aspekty nákupu, nástroje řízení nákupu, rozvoj nákupních technik.
Navrhování projektu 126 3 2+1 kz
průběh zpracování návrhu (dokumentace) projektu, technicko-ekonomická studie projektu, dokumentace pro veřejnoprávní řízení, dokumentace pro určení předmětu dodávky, realizační dokumentace projektu, projektant jako osoba a profese.
Plánování a controlling 126 3 2+1 z, zk
strukturování projektu, plánování termínů, plánování zdrojů, plánování nákladů a financování, kontrola termínového postupu, zdrojů a nákladů, tvorba směrných plánů a procesy aktualizace, analýza dosažené hodnoty, analýza vývoje nákladů, hlášení o stavu projektu, řízení konfigurace a změn.
Projektový management 1 126 3 2+1 z, zk
Projekt a projektový management, management podle projektů, systémový přístup a integrace, prostředí projektů, fáze a životní cyklus projektů, cíle a strategie projektů, rozvoj a hodnocení projektů, kriteria úspěšnosti a selhání projektů, zahájení a ukončení projektu, proces certifikace.
Techniky a metody PM 126 3 1+2 z
prognostické metody tvůrčího řešení problému, metody odborného posouzení, rozhodovací analýza, síťová analýza, optimalizační metody, teorie omezení, systémová analýza a syntéza, organizační diagnostika, dokumentační management, techniky práce s lidmi, logický rámec a analýza rizik.
Inform. podpora PM *) 128 2 2 zk
Facility management 126 3 2+1 z, zk
hospodárnost a efektivita podpůrných činností v organizaci (správa objektů a majetku, komplexní servis a údržba zázemí objektů, úklid a údržba objektů, ostraha atd.)
Finanční řízení a účetnictví 126 4 2+2 z, zk
finanční řízení podniku, nadnárodní harmonizace účetnictví (systémy IAS/IFRS a GAAP), finanční řízení projektu, finančně - ekonomická analýza projektu, analýza nákladů a přínosů, řízení finančních toků v projektu, možnosti a formy financování projektů.
Projekt z PM 126 3 0+3 kz
Definování cílů projektu. Strukturování projektu do činností. Organizace a řízení projektu. Rizika projektu, ohodnocování činností projektu, koordinace. Aplikace projektového přístupu k řízení výstavbových projektů: získání záměru, orientace na projekt management (PM), verifikace a racionalizace záměru, ověření realizovatelnosti záměru, PM projektování, PM realizace, PM užití výsledků.
Projektový management 2 126 3 1+2 kz
projekt a výstavba, procesy ve výstavbových projektech, zahajování prací na projektech, fáze výstavbových projektů, organizační specifika výstavbových projektů, tvorba projektových organizačních struktur, organizační uspořádání v jednotlivých fázích projektů, zajišťování informací pro účastníky projektů.
Řízení veřejných projektů 126 2 1+1 z
Teoretické základy a vymezení oblasti veřejných stavebních projektů, legislativa, role a působení investorských útvarů, financování z veřejných rozpočtů a kontrola čerpání, zadávání veřejných zakázek, struktury nákladů pro veřejné stavby, řízení dokumentů , rozbor činnosti dle jednotlivých etap životního cyklu stavby,ekonomika investičního rozvoje území.
Smluvní management 126 2 2+0 zk
český právní řád a právní prostředí EU, obchodní závazkové vztahy, závazkové vztahy v přípravě a realizaci projektů, management dodatečných požadavků (Claim), smluvně-relevantní souvislosti, všeobecné právní aspekty FIDIC.
Volitelný předmět 126 8 8 kz
Magisterská práce 126 16 16 kz
Celkem 70 27 27 16
Zkouška 15 5 5 0
Klas. zápočet 5 1 3 3

Seznam volitelných předmětů

  • VP1 – Developing nemovitostí
  • VP2 – Finanční trhy
  • VP3 – Psychologie
  • VP4 – Sociologie
  • VP5 – Oceňování nemovitostí
  • VP6 – Řízení dokumentů
  • VP7 – Bezpečnostní management
  • VP8 – Počítačová podpora PM (CIP)