Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Konference

Mezinárodní konference k otázkám udržitelného rozvoje regionů SD2007

Praha 24. 5. – 25. 5. 2007

Konference se konala pod záštitou ministryně školství, mláděže a tělovýchovy Mgr. Dany Kuchtové.

Cíl konference

Cílem mezinárodní konference byla výměna poznatků a přístupů k řešení problematiky udržitelného rozvoje regionů. Konference prezentovala existující a hledala nové strategie a role managementu udržitelného rozvoje ve společnosti, ekonomice a životním prostředí.

Náplní programu bylo též hledání vazeb mezi limity ekonomickými, sociálními a limity životního prostředí regionů.

Dalším cílem konference bylo upozornit na existující a potenciální problémy, jež by mohly ohrozit přechod regionů na strategie respektující udržitelný rozvoj. Snahou bylo formulovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo zmírnit jejich dopady a efektivně řešit jejich případné důsledky.

Hlavní témata konference

  • Inovace a technologie v rozvoji regionů
  • Teorie a aplikace funkce užitku na území, hodnota území
  • Trvale udržitelný rozvoj ve výstavbě (bydlení, brownfields, …)
  • Infrastruktura
  • Ekonomicko sociální a enviromentální aspekty rozvoje území
  • Softwarové modely pro technicko-ekonomické výpočty a jejich aplikace na rozvoj regionů