Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Výuka > Základní podmínky

Podmínky vedoucího katedry

(pro přednášky, cvičení a zkoušky zajišťované K126)

  • Každý vyučující na první hodině sdělí studentům podmínky ke zdárnému absolvování daného předmětu.
  • Na základě Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7, odstavce 5, je účast na přednáškách doporučená. Vyučující je oprávněn dávat na přednáškách kontrolní testy, jejichž výsledky mohou být zohledněny při závěrečné klasifikaci předmětu.
  • V rámci cvičení mají studenti povoleny 2 neomluvené neúčasti, pokud cvičící nestanoví jinak. Překročení povolené absence je důvodem k neudělení zápočtu. Větší rozsah nepřítomnosti musí odsouhlasit cvičící příslušného předmětu na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.
  • Pokud patří mezi podmínky zakončení cvičení vypracování elaborátu, je povinností vyučujícího stanovit na začátku semestru přesný obsah, rozsah a termín odevzdání práce. Neodevzdání práce v předepsaném obsahu, rozsahu a termínu je důvodem k neudělení zápočtu. Studentovi nelze uznat práci zpracovanou v průběhu jeho předchozího studia, a to ani její část. Při každém novém zapsání předmětu je vyučující povinen zadat studentovi práci novou.
  • Student, který se na zkouškový termín zapíše a na zkoušku se nedostaví, aniž by se omluvil, je klasifikován F – nedostatečně.