Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Kalkulace nákladů životního cyklu

Kalkulace nákladů životního cyklu

alkulace nákladů životního cyklu je ekonomická metoda hodnocení, která bere v úvahu všechny relevantní náklady vynakládané v nadefinovaném časovém období, přičemž zohledňuje i časovou hodnotu peněz (např. výpočtem čisté současné hodnoty LCC). Pro úroveň aplikace analýzy LCC jsou určující informace, které jsou k dispozici, jejich podrobnost. Obvyklým přístupem k rozhodování o volbě varianty z hlediska nákladů životního cyklu je výběr varianty s nejnižší čistou současnou hodnotou (NPV) nákladů životního cyklu. Čistá současná hodnota pro analyzované období představuje současnou hodnotu budoucích výdajů vynakládaných během životního cyklu projektu.