Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Náklady životního cyklu

Náklady životního cyklu

Náklady životního cyklu (LCC, Life Cycle Cost) představují celkové náklady vynakládané v průběhu celého životního cyklu budovy, jsou to tedy náklady na pořízení budovy, náklady na údržbu a obnovu konstrukcí a vybavení, náklady na provoz budovy a náklady na ukončení životnosti budovy. Jedná se o náklady vynakládané po dobu ekonomické životnosti budovy (zpravidla 20 – 30 roků). Při rozhodování o volbě variant bývají často posuzovány pouze náklady na pořízení a náklady provozní, na údržbu a obnovu bývají opomíjeny. Právě náklady vynakládané ve fázi užívání stavby tvoří významný objem nákladů životního cyklu budovy. Přísnější požadavky na energetickou náročnost budov a prvků budov zapracované do návrhu stavby se dlouhodobě projeví v úsporách energií a tím v úsporách nákladů na energie.