Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník

Záměrem semináře je výklad o zásadních změnách vyvolaných NOZ včetně dopadu do stavebního práva, do katastrálního zákona aj. Především jsou obsahem zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti ve stavebním řízení, povinnosti a práva zpracovatele dokumentace, odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace vč. výkazu výměr, autorský a technický dozor, stavbyvedoucí. Dále přístup dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení dle správního řádu a jejich odpovědnosti dle NOZ. Obsahem je i princip, že stavba je součástí pozemku dle NOZ. Prostor je věnován dále i zákonu o obchodních korporacích, který navazuje na nový občanský zákoník a stanoví určité odlišnosti, jako zavedení přísnější a ucelené regulace správy obchodních korporací, změna pojetí koncernového práva, opuštění dosavadního základního kapitálu v s.r.o., částečné rozvolnění akciové společnosti. Aktuální jsou i otázky záruky pro ukončení účinnosti obchodního zákoníku, vedení stavebního deníku a zápisy do deníku, sledování deníku, ostatní nezbytné doklady, vady na díle – řešení mimo stavební deník, mezi smluvními partnery. Stručný výklad výběru z téměř 150 vzorů smluv podle NOZ a ZOK – Smlouva o dílo – stavba (právní úprava smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku v části čtvrté, nazvané „relativní majetková práva“, v ust. §§ 2586 a následujících), Komisionářská smlouva, Licenční smlouva, Příkazní smlouva, Kupní smlouva,…