Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Právní minimum (nejen) pro stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí

Právní minimum (nejen) pro stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí

Semináře se zaměřují na základy právní úpravy v ČR, formulace základních pojmů. Klíčové je zaměření na tzv. Stavební zákon a souvisící vyhlášky, Správní řád, Veřejné zakázky vč. zákona a vyhlášek a na smluvní vztahy, typy smluv vč. Design Build a FIDIC, sporům ve výstavbových projektech, zdrojům sporů, druhům sporů, expertnímu řízení, smírčímu řízení. Součástí je i dokumentace výstavbových projektů, veřejnoprávní dokumenty (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, dopravně-inženýrské rozhodnutí (DIR), rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, aj.). Důraz je kladen na právní znalosti při realizace staveb, ve vazbě na kvalitu a její zabezpečování, vady, reklamace a spory, na práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení záznamové dokumentace staveb, předání a převzetí stavby. Dále je obsahem působnost dozorů, koordinátora BOZP, subdodavatelské vztahy a související právní vazby (předání pracoviště subdodavateli a zpětné převzetí, subdodavatelé a BOZP). Dále je věnován prostor legislativě orientované na ochranu životního prostředí na staveništi, bezpečnosti a ochraně osob a majetku. Zařazena je problematika pracovně-právních vztahů.