Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Facility management

Facility management

Při předinvestiční a investiční fázi je nutno zahrnout i otázky související s facility managementem. V rámci facility managementu se jedná o správu nemovitostí a majetku vč. zajištění všech podpůrných služeb. EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje obor jako integrované řízení všech služeb. Z pohledu stavebního se jedná o péči o budovu, výrobní halu aj. Poslední standardy EU, problematika in/outsourcingu, postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby (služeb) v souladu s EU standardy. Oblast zaměřená na vývoj FM, otázky definice 3P. Synergie 3P, sjednocení termínu FM v EU. Řešení FM v souladu s ČSN EN 15221 na provozní úrovni, taktické na strategické úrovni. Předmět služby podle FM smlouvy, struktura vlastního FM. Smlouvy v českém právu, typy FM smluv dle cenotvorby. Pojmy SLA (Service level agreement) – dohoda o úrovni poskytovaných služeb, SL (Service Level) – úroveň služby, fáze životního cyklu SL a KPI (Key Performance Indicator) – klíčový výkonnostní ukazatel. Dále pojmy Facility manažer ve struktuře řízení, jeho postavení ve firmě, komunikace s klientem. Certifikační zkoušky dle IFMA (osnova). Členění služeb na prostor a infrastrukturu (tzv. „tvrdé FM služby“), na lidé a organizace (tzv. „měkké FM služby“), benchmarking. Manuál údržby, protokoly údržby, sytém EM (energetického managementu), principy insourcingu a outsourcingu, důvody k využití outsourcingu. Rizika a formy outsourcingu. Metody zefektivnění outsourcingu. Problematika prohlídek technického zařízení budov, vzduchotechniky, výtahů, plynových spotřebičů. Životnosti konstrukcí objektu. Prezentace technicko-ekonomického software pro údržbu a obnovu objektů.