Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Procesy rozhodování

Procesy rozhodování

Základní pojmy z teorie rozhodování, řešení rozhodovacího problému, jednokriteriální a vícekriteriální rozhodování. Stanovení kritérií, stanovení důležitosti (vah) kritérií, hodnocení variant. Výběr optimální varianty. Rozhodování za jistoty, nejistoty, za rizika. Sběr informací pro rozhodování, prognózování, prognózování v rozhodování, definování problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení různých variant v různých situacích, brainstorming, princip 3E, hodnocení nabídek výběrových řízení, větvený graf, bodovací metoda, hodnotové inženýrství, párové porovnání, kompetentnosti respondentů, analýza hlavních komponent, SWOT, Saatyho metoda,…

Seminář je určen zejména uživatelům budov, pracovníkům, kteří se starají o chod budov, pracovníkům stavebních podniků, kteří se podílí na obnově a údržbě objektů, pracovníkům investorských útvarů státní správy, samosprávy a soukromého sektoru, pracovníkům projektových, konzultačních a poradenských organizací.