Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Zde se nacházíte: Home > Aktivity katedry > Celoživotní vzdělání > Aktuální kurzy > Kalkulace a ceny stavebních prací

Kalkulace a ceny stavebních prací

Náklady životního cyklu stavby, ekonomická životnost stavby, složení nákladů na pořízení stavby, typy cen, propočet, podklady pro sestavení, skladba propočtu, kontrolní položkový rozpočet, nabídkový rozpočet, zásady pro stanovení nabídkové ceny, oceňovací systémy, skladba položkového rozpočtu, cena stavebního objektu podle podrobnosti dokumentace stavby, systém organizace výstavbového projektu, hodnocení výstavbových projektů zdokumentování zkušeností získaných během projektu, vytvoření technickohospo­dářských ukazatelů pro další akce, vypracování závěrečné zprávy.