Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Aktuality  Informace o katedře  → Fakulta stavební  → ČVUT

Lektoři

Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Je docentkou stavebního managementu a ekonomiky ČVUT v Praze, Fakulty stavební. Je zástupkyní vedoucího Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví a předsedkyní oborové rady Stavební management a inženýring doktorského studia. V pedagogické činnosti se zaměřuje na kalkulace, rozpočtování cen staveb, řízení nákladů, oceňování nemovitostí a hodnotovou analýzu. Výzkumná činnost je orientována na analýzu nákladů životního cyklu a udržitelnost staveb. Je členkou výzkumného týmu projektu Centrum efektivní a udržitelné dopravní infrastruktury (CESTI). Je autorkou a spoluautorkou 26 knih, 18 recenzovaných publikací (články, příspěvky na konferencích). Je aktivní jako soudní znalkyně v oboru stavebnictví a ekonomika. Je členkou vzdělávací komise CEEC (The European Council of Construction Economists). Organizuje vědecké konference pro PhD studenty.

Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Od roku 2005 je vysokoškolským pedagogem na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze. Zabezpečuje přednášky a semináře orientované na stavební a smluvní právo, ekonomiku a management, inženýring, inovační podnikání a v těchto specializacích publikuje. V průběhu svých profesních aktivit pracovala v pozici výrobní přípravy u zhotovitelské stavební firmy, dále řadu let na Inženýrské a koordinační správě Ministerstva stavebnictví. Od roku 1992 se věnovala výhradně vlastní podnikatelské činnosti v oblasti dodávek stavebních prací, projektové činnosti a inženýrské činnosti. Je autorizována pro obor pozemní stavby u České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví.

PhDr. Václav Lepičovský

Psycholog, absolvent Univerzity Karlovy a Univerzity Sorbonna. Školitel a trenér využívající moderních metod založených na principech přístupu zaměřeného na člověka. Neurolingvistického programování, Gordonovy metody v oblasti komunikačních dovedností při vedení a motivování spolupracovníků, vyjednávání, řešení konfliktů, dovedností pro práci se skupinou, osobního rozvoje a sebepoznání.

PhDr. Magdalena Dostálová

Vystudovala psychologii a aplikovanou sociální psychologii na Karlově univerzitě. Absolvovala intenzivní výcvik PCA (Person Centred Approach) a řady dalších výukových technik. Vysokoškolský pedagog a konzultant pro oblast vrcholového managementu. Autorka vysokoškolských textů v oblasti manažerské psychologie a komunikace. Externě přednáší v CMC ( České manažerské centrum) v Čelákovicích a jako lektorka a konzultantka pracuje pro řadu významných společností v oblasti osobního rozvoje jejich klíčových pracovníků.

Bc. Marek Provazník

Absolvent VŠFS, katedra pojišťovnictví. Konzultant, lektor a manažer v oblasti pojišťovnictví a finančnictví, 25 let praxe v oboru. V současné době pracuje jako ředitel odboru vzdělávání a rozvoje ve skupině Generali PPF Holding, je předsedou výkonného výboru České asociace pojišťoven. Dlouhodobě přednáší v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT.

Ing. Jiří Šebestík

Absolvoval obor konstrukce a doprava na FSv ČVUT v Praze, tamtéž postgraduál Životní prostředí a kvalifikační kurz Projektový management investičních projektů (dle IPMA), na ÚVPS postgraduál Stavebně technologické projektování. Je registrován na MPSV jako koordinátor BOZP na staveništi a jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, na MV jako odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Má mnohaletou praxi na stavbách v různých pozicích. Od devadesátých let působí jako nezávislý technický expert, poradce managementu a lektor pro řadu společností. Působí jako člen Českého svazu stavebních inženýrů, České společnosti pro jakost a Odborné sekce Rady kvality ČR, v Asociaci pro vodu v krajině se účastní EU projektu Technologická platforma wq pro udržitelné vodní zdroje. Dlouhodobě přednáší v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT.

Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.

Absolvent ČVUT Fakulty inženýrského stavitelství, obor konstrukcí. Pracoval v oblasti železobetonových a předpjatých konstrukcí. V letech 1991 až 2001 se zabýval řízením několika stavebních zakázek pro zahraničního investora a současně přednášel na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Od r. 2001 je pracovníkem katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze. V současné sobě se zabývá problematikou managementu rizika ve stavebnictví a také otázkami smluvních vztahů ve stavebnictví. Je znalcem v oboru stavebnictví se širokou specializací a je rozhodcem při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze. V období 1972–1990 pracoval v různých funkcích v oblasti výpočetní techniky a informačních systémů. V letech 1990 – 1995 ekonomický náměstek Montovaných staveb Praha, víceletá praxe v řízení zahraničních projektů ( SRN, Izrael). Zabezpečuje přednášky a semináře Finanční řízení stavební firmy, průřezový souhrnný předmět oboru Řízení stavební firmy a projektové řízení, tři anglicky přednášené předměty Construction Project Management, Corporate Management in Construction Industry, Selected problems in Construction Management (EC10, EC20, EC30).

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Absolventka fakulty pozemního stavitelství ČVUT v Praze; do roku 1978 praxe v pozicích přípravář staveb, stavbyvedoucí, investorsko-inženýrská činnost; 1978 – 1986 pedagogická a výzkumná činnost na katedře provádění staveb fakulty stavební ČVUT v Praze; 1986 – 1992 Výzkumný ústav pozemního stavitelství, SZ 227, vedoucí ověřovatel; 1993 – 1998 VÚPS Certifikační společnost s.r.o., vedoucí akreditovaného certifikačního orgánu pro systémy kvality; 1998 – dosud, ředitelka poradenské společnosti Qconex v.o.s., činnost poradce, auditora a lektora; dlouhodobě přednáší v rámci celoživotního vzdělávání organizovaného katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty v Praze.

Ing. Petr Matějka, Ph.D.

Od roku 2012 působí jako odborný asistent na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv ČVUT v Praze. Zabezpečuje přednášky a semináře orientované na Building Information Modeling (BIM), ekonomiku a management, systém řízení rizik a finanční řízení. V těchto specializacích publikuje, přičemž v poslední době se soustředí zejména na BIM. V rámci praxe absolvoval stáže v Číně a Singapuru. V ČR usiluje o propagaci BIM a o zavedení této metodiky do praxe. Soustředí se zejména na rozvoj výuky na středních a vysokých školách. Podnětná je publikační činnost, do které lze zařadit množství publikací na konferencích, odborné publikace či zahraniční výstupy na vyzvaných přednáškách a konferencích. Úzce spolupracuje s praxí a je členem Odborné rady pro BIM (CzBIM), kde je vedoucím pracovní skupiny BIM æ Výuka.